Vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van alle burgers - ongeacht overtuiging, geslacht, geaardheid of afkomst –, scheiding der machten en scheiding van kerk en staat zijn voor de Vlaamse Cultuurkring Lokeren de belangrijkste erfenis van onze Westerse samenleving. Niet materiële waarden dus.
Of die waarden beleefd worden vanuit een religieus of een ethisch uitgangspunt is op zich zonder belang.
Tot die niet materiële waarden behoort volgens ons vandaag meer dan ooit de zorg voor de toekomstige generaties. In Vlaanderen, maar ook elders in de wereld. We willen m.a.w. een gezonde leefomgeving, waarin elke ingreep goed overwogen wordt - en dus ‘duurzaam’ is -, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst hebben.
Met respect voor de overtuiging en de herkomst van elke inwoner van deze stad ijveren we ervoor dat die waarden gedeeld en gedragen worden door de hele samenleving, ingebed in de Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur. We willen dat elk individu de kans krijgt op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke emancipatie.

Analyse

De Vlaamse Cultuurkring Lokeren is opgericht om in de stad een sociaal-culturele werking te ontwikkelen, geënt op het brede streven naar vrijheid, maatschappelijke emancipatie en rechtvaardigheid, dat het democratisch Vlaams-nationalisme kenmerkt en zijn wortels heeft in zowel de Daensistische beweging van priester Daens voor WO I als in de Frontbeweging aan de IJzer kort nadien. Het maatschappelijk en (inter-)nationaal kader is sinds die tijd echter volledig veranderd.

Algemeen onderwijs in het Nederlands – van laag tot hoog – en politieke emancipatie hebben de Vlamingen economische welstand gebracht. De Europese Unie heeft de plaats ingenomen van de Europese natiestaten uit de 19-de eeuw en mondiaal zijn zich in snel tempo nieuwe mogendheden aan het ontwikkelen. Europese samenwerking kan in die context bijdragen tot het oplossen van de economische en politieke uitdagingen die zich vandaag stellen en biedt de kans om vraagstukken m.b.t. veiligheid, ontwikkeling en milieu in een internationaal kader aan te pakken. De wereld is een dorp geworden …

Snelle veranderingen op het vlak van economie (globalisering, kenniseconomie), transport- en communicatie, binnen- en buitenlandse migratie enz. hebben de bevolking vervreemd van de netwerken waarin hun leven traditioneel verankerd was: de familie, de wijk, de parochie of het volkshuis ... Daardoor is een tweedeling ontstaan tussen wie ‘meekan’ en wie dat - om welke reden ook - niet kan. In het algemeen zijn de prestatiedruk – op school, op het werk, in het gezin -, het materialisme, het individualisme, de spirituele leegte, het aantal zelfmoorden … toegenomen.

Is de wereld écht een dorp geworden? Of heeft de globalisering het dorp ontwricht? Kennen we onze buren? Weten wij nog wat er in onze wijk gebeurt of leeft? Op internationale evoluties heeft een persoon weinig invloed, maar als individu kunnen we wél iets doen aan de kwaliteit van het samenleven in onze stad, Lokeren. Omdat de ménsen er het hart en de ziel van zijn.

Die vaststelling is niet in tegenspraak met het denken in een breder Europees en/of internationaal kader. Integendeel. Een persoon of groep kan slechts in dat bredere kader denken en functioneren wanneer hij/zij zich niet bedreigd voelt. En dat begint met persoonlijke ontwikkeling en kennis, en met zich ‘gedragen’ of ‘thuis’ voelen door of in de lokale gemeenschap.

 
Ons project

Als sociaal-culturele vereniging wil de Vlaamse Cultuurkring Lokeren bijdragen om – vanuit een open visie en in samenwerking met partners – van Lokeren een stad te maken waarin het aangenaam leven is. De vereniging gaat daarbij uit van het principe van de ‘gedeelde toekomst’. Welk Lokeren willen we m.a.w. aan onze kinderen nalaten? Het is een ambitieus ideaal dat we willen realiseren via cultuur (-spreiding), sociale actie, kennisoverdracht en ontmoeting. De Vlaamse Cultuurkring Lokeren wil constructieve alternatieven aanbieden, onderbouwde voorstellen formuleren gericht op het algemeen belang en de burgers hierbij betrekken.
Samen met alle Lokeraars en met partners die deze ideeën delen kunnen we slagen.

 

Lokeren, 4 september 2012

Fabienne De Cloedt, Kris De Maere, Mark De Meester, Reinoud D’Haese, Filip D’heer, Eric Everaert, Jan Frackiewicz

 

Joomla templates by a4joomla